ScienceDirect-Elsevier (licencyjna)

ScienceDirect 

Kolekcja czasopism i książek elektronicznych firmy Elsevier udostępniana w formie bazy danych ScienceDirect.

Zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2019. Czasopisma bieżące obejmują 1615 tytułów z Freedom Collection, 4 tytuły z grupy Lancet oraz 19 tytuły z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.). Licencja od 2019 r. obejmuje 16 podkolekcji tematycznych Freedom Collection, patrz zakładka “podkolekcje Freedom” w katalogu. Wyłączenie z licencji 7 podkolekcji tematycznych wynikało z konieczności ograniczenia kosztu licencji z uwzględnieniem statystyk użytkowania poszczególnych podkolekcji. Wyłączone podkolekcje zawierają łącznie 709 różnych tytułów czasopism, z czego 18 tytułów o najwyższym indeksie CiteScore zachowano w licencji, a dalsze 471 tytułów należy jednocześnie do innych podkolekcji zachowanych w licencji. W rezultacie z licencji zostało wykluczone tylko 220 tytułów z Freedom Collection, patrz arkusz “poza licencją” w katalogu. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji. Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej (patrz katalog DDP na rok 2019). Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych i otwartych, patrz patrz Program publikowania otwartego Elsevier

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej. W nowej licencji krajowej 2019-2021 prawa archiwizacyjne zostały ograniczone do 65 instytucji [Plik Excel] wybranych przez MNiSW. Są to instytucje uczestniczące w programach “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz kilka innych instytucji o największym zakresie prenumeraty historycznej i wysokich statystykach użytkowania. Pozostałe instytucje zachowują prawa archiwizacyjne wynikające z wcześniejszych umów.
Od 2022 uruchomiono nowy program publikowania otwartego ICM – Wirtualna Bibliteka Nauki » Publikowanie otwarte  Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów.

Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM