ScienceDirect-Elsevier (licencyjna)

ScienceDirect 

Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. W sumie obecnie jest to 1594 czasopism, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2023. Katalog może ulec drobnym zmianom w 2024 r. zależnie od zawartości kolekcji.

Licencja nie obejmuje 7 kolekcji tematycznych skreślonych w 2019 r. (Agricultural and Biological Sciences; Chemical Engineering; Earth and Planetary Sciences; Energy; Environmental Science; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science) oraz 9 kolekcji skreślonych w 2022 r. (Business, Management and Accounting; Chemistry; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Materials Science; Nursing and Health Professions; Psychology; Social Sciences; Veterinary Science and Veterinary Medicine). Kolekcje tematyczne Elsevier nie są jednak rozłączne i w ramach kolekcji pozostawionych w licencji są dostępne niektóre czasopisma należące jednocześnie do kolekcji skreślonych. W szczególności w licencji pozostają wszystkie czasopisma z kolekcji Nursing and Health Professions oraz Veterinary Science and Veterinary Medicine, gdyż czasopisma te należą jednocześnie do pozostawionej szerszej kolekcji Health Sciences. Ograniczenie zakresu licencji w 2022 r. podobnie jak w 2019 r. wynikało z konieczności obniżenia kosztu licencji, przy czym wydawca pozwala jedynie na skreślanie całych kolekcji tematycznych, a nie poszczególnych czasopism. Kolekcje pozostawione w licencji w 2022 r. zostały wybrane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przy zachowaniu warunku, że z wybranych kolekcji pochodzi ok. 70% artykułów subskrypcyjnych, które zostały pobrane w ramach licencji krajowej Elsevier w 2021 r. Warunek ten został postawiony przez wydawcę stosownie do środków dostępnych na licencję w ramach dotacji WBN w 2022 r. Uwaga: na razie, do końca 2022 r. dostępne są czasopisma z szerszego katalogu z poprzedniej licencji 2019-2021, patrz katalog 2019.

Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji. Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej (katalog DDP na rok 2023 zostanie niebawem udostępniony). Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Elsevier.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej. W licencji krajowej 2019-2021 prawa archiwizacyjne zostały ograniczone do 65 instytucji wybranych przez MNiSW. Są to instytucje uczestniczące w programach “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz kilka innych instytucji o największym zakresie prenumeraty historycznej i wysokich statystykach użytkowania. W licencji krajowej 2022-2024 prawa archiwizacyjne dotyczą jedynie czasopism z wybranych kolekcji tematycznych co spowodowało, że lista instytucji zachowujące prawa archiwizacyjne zmalała do 63 instytucji. Pozostałe instytucje zachowują prawa archiwizacyjne wynikające z wcześniejszych umów.

Na podstawie informacji ze strony ICM: link do strony ICM

Nagranie szkolenia z korzystania z bazy

Osobom, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniu lub chcą sobie przypomnieć jego treści udostępniamy (dzięki uprzejmości Pani Kamili Kokot-Kanikuły) link do nagrania szkolenia:

 

Opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zawartością i funkcjonalnościami bazy publikacji naukowych ScienceDirect. Na platformie można znaleźć i przeczytać wysokiej jakości recenzowane naukowo prace ze wszystkich dyscyplin wydawane przez Elsevier. ScienceDirect oferuje dostęp do ponad 2750 tytułów renomowanych czasopism naukowych, jak również do eBooków, encyklopedii i Topic Pages. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady użycia platformy w pracy naukowca i dydaktyka, a uczestnicy będą mogli aktywnie wziąć udział w sesji ćwiczeń oraz pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie

 • zakres i zawartość bazy ScienceDirect
 • licencja krajowa dla instytucji z Polski

2. początki pracy z platformą

 • konto użytkownika
 • zdalny dostęp
 • materiały dostępne na platformie

3. Wyszukiwanie relewantnej literatury

 • strategie wyszukiwawcze
 • tips&tricks

4. Praca z pełnym tekstem i personalizacja konta

 • alerty
 • historia czytania i wyszukiwania
 • spersonalizowane rekomendacje
 • Topic Pages

5. Demonstracja online

 • case studies – pokaz technik wyszukiwawczych na przykładach
 • praca własna – ćwiczenia dla chętnych

6. ScienceDirect w pracy nauczyciela akademickiego

 • przykłady zastosowania platformy w czasie pracy ze studentami

 

7. Sesja Q&A

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykorzystać bazę ScienceDirect w pracy naukowej oraz dydaktycznej. Rozwiną umiejętności wyszukiwania literatury naukowej oraz korzystania z dodatkowych funkcjonalności platformy. W szerszym ujęciu przekazane informacje pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie narzędzi informacji naukowej.

</article>

 

 

SciVal

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Platforma SciVal firmy Elsevier zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 14 000 instytucji badawczych w 230 krajach.
Platforma SciVal — gotowe do wykorzystania rozwiązanie o niezrównanej wydajności i elastyczności — umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Funkcje

Dzisiejsza sytuacja branży badawczo-rozwojowej wymaga od kierowników badań znajdowania nowych metod pomiaru jakości i zakresu oddziaływania projektów badawczych instytucji.

Dzięki wykorzystaniu do analizy danych zaawansowanej technologii superkomputera SciVal możliwe jest natychmiastowe przetworzenie ogromnej ilości informacji w celu wygenerowania ich wizualizacji na żądanie w ciągu kilku sekund.Strona produktów wydawnictwa Elsevier