Regulamin OIPiN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA INFORMACJI PATENTOWEJ I NORMALIZACYJNEJ

1. W OIPiN są gromadzone i udostępniane wyłącznie na miejscu zbiory Polskich Norm PN oraz wydawnictwa normalizacyjne PKN

2. Zbiory Polskich Norm obejmują zakres wszystkich grup ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm)

3. Ze zbiorów Ośrodka mogą korzystać studenci i pracownicy ZUT zarejestrowani w uczelnianym systemie bibliotecznym oraz

    osoby spoza Uczelni, zapisywane przez pracownika OIPiN po okazaniu dokumentu tożsamości

4. Kopiowanie Polskich Norm ograniczone jest prawem autorskim

5. Na podstawie umowy zawartej między PKN i ZUT normy mogą być kopiowane tylko we fragmentach przez pracowników

    prowadzących zajęcia dydaktyczne lub badania naukowe, doktorantów oraz studentów ZUT

6. Kopiowanie norm podlega rejestracji dla potrzeb PKN

7. Polskie Normy w wersji elektronicznej są udostępniane na wyznaczonych stanowiskach komputerowych, wyłączonych

    z sieci internetowej i bez możliwości kopiowania norm

8. Użytkownicy OIPiN mogą korzystać z własnych przenośnych komputerów tylko w celu wykonywania w czasie pracy notatek

9. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do korzystania z usług OIPiN stosuje się zasady określone w

   Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie.