Regulamin OIPiN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA INFORMACJI PATENTOWEJ I NORMALIZACYJNEJ

 1. Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (OIPiN) realizuje postanowienia polityki bezpieczeństwa informacji normalizacyjnej oparte na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
 2. W OIPiN udostępniane są poprzez portal WIEDZA wyłącznie na miejscu zbiory Polskich Norm (PN) oraz wydawnictwa normalizacyjne PKN, które obejmują zakres wszystkich grup ICS (International Classification for Standards, Międzynarodowej Klasyfikacji Norm).
 3. Na wyznaczonych stanowiskach komputerowych w OIPiN zapewniony jest dostęp do portalu WIEDZA z bazą PN w wersji elektronicznej ze znakiem wodnym.
 4. Prawo do skorzystania z portalu WIEDZA na terenie OIPiN mają studenci ZUT w Szczecinie oraz pracownicy naukowi ZUT w Szczecinie. 
 5. Wydruk norm podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim, jak utwory literackie a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydruk normy nie może przekraczać 30% jej objętości. 
 6. Polskie Normy (PN) mogą być drukowane we fragmentach przez pracownika OIPiN tylko dla studentów ZUT w Szczecinie oraz pracowników naukowych ZUT. 
 7. Przeglądanie i wydruk fragmentów Polskich Norm (PN) podlega rejestracji.
 8. Na terenie OIPiN obowiązuje: pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, itp., zakaz rejestracji obrazu i/lub dźwięku,

  • zgłoszenie pracownikowi OIPiN wnoszonych wydawnictw nie będących własnością OIPiN,
  • przestrzeganie zakazu kopiowania zbiorów normalizacyjnych urządzeniem nagrywającym, kopiującym,
  • zachowanie ciszy i porządku.

 9. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować czasowe lub stałe zawieszenie prawa korzystania ze zbiorów i usług OIPiN. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BG ZUT w Szczecinie.

 

Obowiązuje od dnia 24 maja 2024 r.