Informacje o Bibliotece

O Bibliotece

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (BG ZUT) powstała w 2009 r. w wyniku połączenia bibliotek byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej. Stało się to na mocy Ustawy z 5 grudnia 2008 r. , kiedy to Sejm RP powołał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej.  Obie biblioteki wchodzące w jej skład zainicjowały działalność w 1955r. BG ZUT  jest jednostką ogólnouczelnianą i stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Pełni funkcję naukową, dydaktyczną, jak również usługową wobec Uczelni. BG ZUT stanowi centralną i unikatową bibliotekę techniczno-przyrodniczą dla środowiska akademickiego Szczecina, a także dla środowiska uczniowskiego regionu szczecińskiego. Prowadzi współpracę z pracownikami nauki w zakresie wspierania dydaktyki oraz badań w duchu otwartej nauki. Ponadto BG ZUT jest otwarta na lokalną społeczność, z pomieszczeń Biblioteki chętnie korzystają stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i kulturalne. Jedną z form współpracy są cykliczne wystawy sztuki amatorskiej w galerii "Suplement".

System biblioteczno-informacyjny ZUT w Szczecinie składa się z:

      Biblioteki Głównej:

 • Oddział Informacji Naukowej i Patentowej z Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Naukowej oraz Ośrodkiem Informacji Patentowej i Normalizacyjnej,
 • Oddział Udostępniania Zbiorów z Wypożyczalnią, Czytelnią i Sekcją ds. Wypożyczeń Międzybibliotecznych,
 • Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Pracownią Zasobów Cyfrowych
 • Oddziału bibliotek specjalistycznych:

 • Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Biblioteka Architektury,
 • Biblioteka Wydziału Elektrycznego,
 • Biblioteka Wydziału Ekonomicznego,
 • Biblioteka Wydziału Informatyki, 
 • Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (dwie czytelnie),
 • Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu,
 • Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 
 • Biblioteka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 
 • Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa,
 • Wypożyczalnia Językowa (jednostka międzywydziałowa)

BG ZUT oferuje 605 miejsc w czytelniach z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji czytelników jest 76 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. BG ZUT funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umożliwia m.in. elektroniczne zamawianie książek, powiadamianie o terminach zwrotu, elektroniczną obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni, jednocześnie monitoruje aktualne potrzeby czytelników. BG ZUT gromadzi zasoby z dziedzin nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz sztuki.  System biblioteczno–informacyjny posiada księgozbiór liczący: 355 111 woluminów wydawnictw zwartych, 124 059 woluminów wydawnictw ciągłych oraz zbiory specjalne, w tym: normy w wersji papierowej – 34179, opisy patentowe, wzory użytkowe i przemysłowe – 187 057. Stan zbiorów podano na dzień 31.12.2022 r.

W Pracowni Zasobów Cyfrowych digitalizuje się tysiące stron cennych zbiorów archiwalnych, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, jak również dorobek naukowy pracowników ZUT. Wersje cyfrowe dokumentów udostępniane są m.in. w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej, jak również w repozytorium instytucjonalnym ZUT.

W Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, dzięki czemu użytkownicy ZUT mają dostęp elektroniczny do zbioru liczącego ok. 30.000 Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych. Materiały biblioteczne niedostępne w sieci biblioteczno-informacyjnej ZUT sprowadzane są drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek krajowych oraz z  zagranicy za pomocą serwisu SUBITO. BG ZUT zapewnia dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica  oraz korzysta z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zawiera również indywidualne umowy z dostawcami naukowych baz danych.

Bibliotek zapewnia dostęp do baz licencjonowanych:

 • pełnotekstowych: ACS (American Chemical Society), Ebook Central (Ebrary)/Proquest), Ebsco, Emerald Engineering, Ibuk Libra, IEEE Xplore, Knovel Library, Nature,  Proquest, Science, ScienceDirect (Elsevier Science), Sigma, Springer, Wiley Online Library,
 • bibliograficzno-abstraktowe: SciFinder (Chemical Abstracts), Reaxys, Scopus, Web of Science Core Collection,
 • patentowe: Deparom ACT, Deparom U, Espace Access EP, Espace Legal, Espace EP.

W 2023 roku Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

System biblioteczno-informacyjny

Cały system biblioteczno-informacyjny obejmuje Bibliotekę Główną oraz 12 bibliotek specjalistycznych - 11 wydziałowych oraz Wypożyczalnię Językową  i realizuje wobec uczelni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Pełni też funkcję centralnej biblioteki  technicznej środowiska akademickiego  Szczecina i regionu szczecińskiego. Dokładne dane adresowe poszczególnych bibliotek sieci są dostępne na stronie internetowej Biblioteki  www.bg.zut.edu.pl .

UWAGA! W celu korzystania ze wszystkich zbiorów elektronicznych Biblioteki ZUT z komputerów domowych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej w swoim komputerze.

Instrukcja konfiguracji serwera VPN na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki.

System biblioteczny ALEPH

Biblioteka pracuje w nowoczesnym zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH, dzięki któremu wiele usług oferowanych jest drogą elektroniczną. Wypożyczalnia Biblioteki Głównej obsługuje użytkowników w sposób w pełni zautomatyzowany. Książki zamawia się przez Internet, nie wypełniając rewersów. Składając zamówienie, można wskazać jako miejsce odbioru książkomat i odebrać zamówione materiały poza godzinami pracy Biblioteki, oczywiście tą samą drogą można dokonać zwrotu. Katalog Biblioteki ZUT jest dostępny w Internecie ze strony domowej: http://www.bg.zut.edu.pl. Użytkownicy mają dostęp do swego konta w Wypożyczalni i mogą sprawdzić zdalnie, jakie książki są wypożyczone i na jaki okres; są też powiadamiani o wielu operacjach związanych z wypożyczeniami. Do dyspozycji użytkowników w Bibliotece Głównej oraz  w bibliotekach wydziałowych i międzywydziałowych stoją stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i do katalogu bibliotecznego. Oprócz wypożyczeń długoterminowych z Wypożyczalni studenci mogą wypożyczać podręczniki również z czytelni wydziałowych - na noc i na weekend.

Prezentacja Biblioteki

Prezentacja Biblioteki
 (format:  pdf, rozmiar:  3,00 MB)