Aktualności

Komunikat z 19 stycznia 2023 r. o zakresie i finansowaniu WBN w 2023 r. 23.01.2023 09:32

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pismo Ministra Edukacji i Nauki w odpowiedzi na wniosek o finansowanie WBN w 2023 r. W piśmie tym Minister zlecił UW realizację zadań z zakresu WBN w 2023 r. i przyznał na ten cel dotację obejmującą zakup licencji krajowych Cell, Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Web of Science, InCites, Scopus i SciVal; opłatę członkowską Polski w programie Scoap3 oraz dofinansowanie licencji konsorcyjnych ACS z OA, IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys i T&F. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie, jak w poprzednich latach, umowy na finansowanie WBN pomiędzy UW i MEiN. Pismo MEiN nie określa, kiedy ta umowa zostanie udostępniona do podpisu, ale ICM ma podstawy oczekiwać, że nastąpi to jeszcze w styczniu lub na początku lutego.

Kwota przyznanej dotacji na zakup i dofinansowanie licencji pozwala na kontynuację wyżej wymienionych licencji krajowych, w tym Elsevier, Springer i Wiley w ograniczonym zakresie jak w 2022 r. (w przypadku Elsevier zakres został faktycznie ograniczony dopiero w styczniu tego roku), oraz dofinansowanie na poziomie ok. 50% wyżej wymienionych licencji konsorcyjnych. W najbliższym czasie ICM udostępni instytucjom, które zgłosiły się do tych licencji ACS, IOP, IEEE, JSTOR, LWW, OUP i Reaxys, porozumienia na przeprowadzenie wspólnego zamówienia publicznego i zawarcie nowych umów z wydawcami. Wyjątkiem jest licencja T&F, dla której ICM będzie kontynuował umowę zawartą z agentem wydawcy na okres 2021-2023.

Przyznana dotacja nie obejmuje dotychczasowych licencji krajowych Science i Nature oraz licencji konsorcyjnych AIP, APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, Emis, Knovel, NPG, OECD, Passport i ProQuest. W piśmie MEiN nie zostały podane przyczyny pominięcia tych licencji, ale już w grudniu 2022 r. MEiN zapowiadał, o czym informowaliśmy w komunikacie z 30 grudnia 2022 r., że wnioskowany przez ICM koszt kontynuacji wszystkich licencji przekracza możliwości budżetowe MEiN i może być konieczne ograniczenie listy licencji objętych dofinansowaniem. W ramach obecnego zlecenia ICM nie będzie koordynować (w sensie organizacji zamówień publicznych oraz obsługi prawnej i finansowej umów) zakupu dostępu do licencji nie objętych dofinansowaniem. Ponadto ICM będzie musiał rozwiązać dotychczasowe umowy na licencje Science, Nature i CUP, które były zawarte na okres 2022-2024, ale uwzględniały ewentualność, że dofinansowanie na 2023 r. nie zostanie przyznane. Instytucje zainteresowane dalszym dostępem do zasobów z licencji nie objętych dofinansowaniem w 2023 r. powinny uzgadniać warunki bezpośrednio z wydawcami lub agentami wydawców oraz samodzielnie zabezpieczyć środki i zawierać umowy. ICM poprosi wydawców i agentów o ustalenie kanałów bezpośredniej komunikacji dla instytucji i poda je bezzwłocznie do wiadomości instytucji.

Link do strony z komunikatem: wbn.icm.edu.pl/komunikaty/