Naliczanie opłat

Od 7 listopada do 4 grudnia zostało zawieszone naliczanie kar za nieterminowe zwroty zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług BG ZUT, gdzie:

Zarządzenie Rektora nr 58 z dnia 25 września 2019 r.

     6. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz BG należnej kwoty. Opłaty za ich przetrzymanie i nieterminowy zwrot nalicza się odrębnie w odniesieniu do każdej pozycji za każdy dzień zwłoki, z pominięciem sobót, niedziel oraz dni, w których BG i jej jednostki są nieczynne, w przypadku wypożyczeń:

    1. krótkoterminowych w czytelniach wydziałowych i specjalistycznych (bibliotekach wydziałowych) – w wysokości 1,00 zł

    2. długoterminowych w Wypożyczalni – w wysokości 0,20 zł

    3. wypożyczeń z Wypożyczalni Językowejw wysokości 0,20 zł

Maksymalna opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wynosi 100 zł w odniesieniu do 1 egzemplarza.

Wszelkie świadczenia wobec Biblioteki należy wnosić w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na numer rachunku bankowego ZUT:

Santander Bank Polska S.A.

87 1090 0004 8098 0100 0000 0000
tytuł opłaty : zadłużenie wobec Biblioteki Głównej – imię i nazwisko, numer konta bibliotecznego, numer albumu studenta/doktoranta

Naliczanie kar zostanie wznowione po 4 grudnia