Nowości

GRUDZIEŃ 2019

 • Klugmann-Radziemska E.: Recycling of Photovoltaic Solar Cells and Modules-The State-of-Art, Saarbrucken 2018, LAP Lambert.

     Sygn.2: Xa-370

 • Lewak St., Kopcewicz J., Jaworski K.: Fizjologia roślin: wprowadzenie, Warszawa 2019, PWN.

     Sygn.2: IVf-106

 • Knapowski T.: Reakcja orkiszu pszennego odmiany Rokosz na nawożenie mineralne, Bydgoszcz 2019, UTP.

     Sygn.2: VIIIe-202

 • Piszczek J., Górski D., Miziniak W., Burak: identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych, Suchy Las 2019, Agro.

     Sygn.2: VIIIe-197, VIIIe-203

 • Matysiak K., Strażyński P.: Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH. Cz.1, Poznań 2018, IOR-PIB.

     Sygn.2: VIIIe-204

 • Drygas M., Nurzyńska I., Bańkowska K.: Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Warszawa 2019, Scholar.

     Sygn.2: IX-344

 • Jakubowska-Lorenz E., Chemnitz Ch.,  Rehmer Ch. (red.): Atlas rolny : dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna,  Warszawa 2019,  Fundacja im. Heinricha Bölla,  Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

     Sygn.2:  XXf-61

 • Lissoń P., Ziemski K. (red. nauk.): Prawo odnawialnych źródeł  w Polsce i w Niemczech, Poznań 2019, Uniwersytet Adama Mickiewicza.

     Sygn.2: XXb-78

 • Góra J., Lis A.: Najcenniejsze olejki eteryczne, Cz.1, Łódź 2019, Politechnika łódzka.

     Sygn.2: VIIIf-118/1

 • Lis A.: Najcenniejsze olejki eteryczne, Cz.2, Łódź 2019, Politechnika łódzka.

     Sygn.2: VIIIf-118/2

 • Bartoszek M.: Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego, Krosno 2019, KaBe.

     Sygn.2: XXIIId-77

 • Sosiński P.: Recyklery, remontery, skrapiarki, Krosno 2019, KaBe.

     Sygn.2: XXIVa-29

 • Socha St., Kołodziejczyk D., Błońska I., Jaroszuk M.: Pszczoła miodna (Apis Mellifera l.): nie tylko o miodzie, Siedlce 2019, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.

     Sygn.2: XXIIh-30

 • Trojanowska M.: Ekoosiedla, Bydgoszcz 2019, UTP.

     Sygn.2: XXVIIIa-350

 •  Królikowski J.T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E.A. (red. nauk.): Projektowanie krajobrazu miasta, Warszawa 2019, SGGW.

     Sygn.2: XXVIIIc-173

 • Bogusławska M., Wilkaniec A.: Oczko wodne, Warszawa 2019, Multico.

     Sygn.2: XXIIId-78

 •  Zadrąg M.: Szarańczaki, Warszawa 2019, Multico.

     Sygn.2: XXIIo-22

 •  Mikulska K., Bokła A., Kawy i herbaty z łąk i lasów, Bielsko Biała 2019, Pascal.

     Sygn.2: VIIIf-116

 •  Sołtuniak J., Koszty transakcyjne w energetyce wodnej, Łódź 2019, Uniwersytet Łódzki.

    Sygn.2: Xa-367

 •  Więcek B. i in.: Termografia i spektrometria w podczerwieni, Warszawa 2019, WNT.

    Sygn.2: XXIb-29

 •  Tytko R., Fotowoltaika, Kraków 2019, Wydawnictwo Słowaków w Polsce.

    Sygn.2: Xa-369

 •   Cieszewska A.: Green belts -zielone pierścienie wielkich miast. Warszawa 2019, Sedno.

    Sygn.2: XXVIIIa-349

 • Chmielewski Sz., Chmielewski T.J., Kułak A.: Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego. Lublin 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

    Sygn.2:  XXVIIIc-170

 • Budner W.W.: Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji. Poznań 2019, Uniwersytet Ekonomiczny.

    Sygn.2:  XXVIIIc-171

 •  Szmyt J.: Ocena dynamiki struktury drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) objętych różnym postępowaniem hodowlanym. Poznań 2019, Uniwersytet Przyrodniczy.

    Sygn.2:  VIIIg-110

 • Pluciński M.: Zastosowanie lokalnych modeli regresyjnych (mini-modeli) w przetwarzaniu informacji niepewnych. Szczecin 2019, ZUT.

    Sygn.2:  IIm-93